Salem Baptist Church
125 Rancho Bonito Rd
Salem, NM 87941